Alle lønmodtagere optjener ret til feriepenge …

Alle lønmodtagere optjener ret til feriepenge …

Alle lønmodtagere har ret til at optjene feriepenge og dermed få sin ferie betalt.

Ferieloven siger, at betalingen skal bestå af en opsparing af feriepenge eller af ferie med løn og et ferietillæg. Alle lønmodtagere (adm. direktører kan være undtaget – det afhænger af direktørkontraktens indhold) skal optjene ret til betalt ferie.

Hvorvidt betalingen skal bestå af en opsparing af feriepenge på 12,5 %, eller af ferie med løn inkl. et ferietillæg på 1 %, bestemmes af ferielovens regler. Det er således ikke helt valgfrit. Opsparingen på 12,5 % er typisk for timelønnede, der afregnes kvartalsvist til Feriekonto. Dette medmindre virksomheden er tilsluttet en overenskomst, der muliggør en anden afregningsform. Ferie med løn inkl. et ferietillæg på 1 % er typisk for funktionærer/månedslønnede). Hvis I har hørt om højere ferietillæg end de 1 % er det noget, som er aftalt i en overenskomst.

 

Optjening af ferie

Retten til ferie optjenes i optjeningsåret = kalenderåret, som løber fra den 1. januar til den 31. december, og kan efterfølgende afholdes i ferieåret fra den 1. maj til den 30. april.

Ferie optjent fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018, skal således afholdes fra den 1. maj 2019 til den 30. april 2020.

Den betalte ferie optjenes med 2,08 dage for hver måneds ansættelse, svarende til 5 ugers ferie på et år.

En medarbejder, der opfylder nedenstående 3 betingelser, skal optjene retten til løn under ferie samt et ferietillæg på 1 %:

    1. Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn under egen sygdom
    2. Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn på arbejdsfrie søgnehelligdage
    3. Medarbejderen er antaget månedsvist (har mindst en måneds opsigelsesvarsel)

Hvis du kan sige nej til blot ét af ovenstående punkter, er medarbejderen ikke berettiget til løn under ferie og skal derfor i stedet optjene ret til ferie med feriegodtgørelse på 12,5 %.

Ret til løn under ferie …

Medarbejdere, der har ret til løn under ferie, vil endvidere også have ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Ferietillæg udbetales af administrative årsager ofte med lønnen i april måned. Ferietillægget skal dog efter ferielovens regler senest udbetales samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.

Som noget nyt, skal du skal være opmærksom på, at ferietillægget ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis det udbetales inden ferien påbegynder. Dette kan blive relevant ved en efterfølgende fratrædelse, hvor det helt eller delvist kan fraregnes i den samlede ferieafregning)

Feriepenge for timelønnede

Husk at timelønnede (uanset om de får udbetalt løn månedligt eller pr. 14-dage) løbende har fået indbetalt 12,5 % til Feriekonto eller hvis omfattet af en overenskomst: har feriepenge stående hos arbejdsgiveren eller den respektive faglige organisation. Under ferieafholdelsen skal der således alene udbetales løn for de præsterede arbejdstimer!

Feriepenge for funktionærer

Det er vigtigt at holde styr på funktionærers ferieafholdelse. Funktionærer optjener 2,08 feriedage per ansættelsesmåned i det foregående år (2017) m.h.p. ferieafholdelse i ferieåret (2018/19).

D.v.s at en funktionær, der har været ansat i virksomheden i hele 2017 har ret til 25 dages ferie MED LØN. Hvis medarbejderen IKKE har været ansat hele optjeningsåret 2017, skal der ske modregning i lønnen for de afholdte feriedage, som ikke er OPTJENT.

Satsen for modregning er som udgangspunkt altid 4,8 % per afholdt feriedag af BRUTTOLØNNEN.

Oprettelse i DataLøn

I Dataløn er det vigtigt, at man under medarbejderens stamdata under fanebladet Ferie, ATP, Fritvalg får hver funktionær oprettet med feriekode 01, får afkrydset felterne: Tilmeldt ferieregnskab og Tilmeld reduktion af feriepengegrundlag. Så sørger Dataløn selv for at trække i lønnen, når den optjente ferie, er opbrugt.

Alle har ret til 5 ugers ferie

Alle har krav på 5 ugers ferie

Hvis én af dine medarbejdere endnu ikke har optjent retten til betalt ferie hos din virksomhed, har medarbejderen fortsat krav på at afholde 5 ugers ferie, dog uden betaling fra din virksomhed. I så fald kan medarbejderen have feriegodtgørelse hos FerieKonto, optjent fra et tidligere ansættelsesforhold, som kan hæves i forbindelse med feriens afholdelse.

De 5 feriefridage (fejlagtigt omtalt som den 6. ferieuge), som nogle medarbejdere har ret til i medfør af en overenskomst eller en individuel ansættelsesaftale, er således ikke et lovkrav i ferieloven.

Du skal være opmærksom på, at en medarbejder forud for optjeningsårets begyndelse (1. januar), kan kræve feriegodtgørelse med 12 % af lønnen i stedet for løn under ferie og ferietillæg. Som arbejdsgiver kan du dog aldrig pålægge medarbejderen denne mulighed.

Læs også … Den 5. ferieuge – overførsel eller udbetaling 

Ferie for elever og lærlinge

Bliver du ansat som elev eller lærling før den 1. juli, får du straks ret til 25 feriedage med løn fra din arbejdsgiver.
Starter du den 1. juli eller senere, får du først ret til ferie med løn, når det næste ferieår begynder. Det vil sige næste gang kalenderen passerer 1. maj. Dog gælder der særlige regler ved en eventuel ferielukning.

Hvis du har optjent ret til ferie forud for ansættelsen som elev eller lærling, skal din arbejdsgiver kun betale en eventuel difference.

Eksempel:
Du har de sidste 2 år haft et fritidsjob ved siden af skolen. Du har derfor optjent ret til ferie med feriepenge, der svarer til 12,5 % af lønnen fra fritidsjobbet.

Når du holder ferie som elev eller lærling, får du udbetalt din normale løn under ferien fratrukket et beløb, der svarer til de feriepenge, du tidligere har optjent.

Arbejdsgivers ret til planlægning af hovedferien

Arbejdsgiveren har ret til at fastlægge afholdelsen af hovedferien (sommerferien) med et varsel på 3 måneder. Det er altså altid vigtigt at få planlagt, hvorledes sommerferien skal afvikles. Hvis man er omfattet af en overenskomst, kan der være særlige regler…

Læs også …

Få DataLøn med support hos Viborg Løn

Styr på ferie med DataLøn

Det kan være administrativt svært at holde rede på ferieafholdelse.

I Dataløn er der en funktion, der hedder ”reduktion af feriepengegrundlag”, der holder automatisk styr på om medarbejderen skal have ferie med løn eller der skal ske modregning.

Læs mere om DataLøn og programmets funktionaliteter på DataLøn.

Brug for hjælp, så ring til Viborg Løn på tlf. 8727 0100

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.