Overførsel af restferie – sådan gør du!

Sådan får du styr på medarbejdernes restferie

Den nye ferielov har krævet og kræver stadig ændringer i virksomhedernes administration af medarbejderens feriedage, og det er ikke altid lige let at holde styr på reglerne.

Vi vil derfor her kort give en oversigt over reglerne for afholdelse, overførsel, udbetaling og varsling af de resterende feriedage op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Vær opmærksom på, at fristen – den 31. december 2021 – er endelig.

Først et hurtigt overblik over feriereglerne

I perioden fra den 1. september til og med den 31. august året efter optjenes 25 feriedage. De skal være afholdt inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Det vil sige, at der fremadrettet er en optjeningsperiode på 12 måneder og en afholdelsesperiode på 16 måneder.

 

Figur 1. Den nye ferieordning

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

Jf. den nye ferielov skal 20 af dagene afholdes og det er som udgangspunkt ikke muligt at overføre disse dage til næste ferieafholdelsesperiode, ligesom det ikke er muligt at udbetale dem.

Der er dog en undtagelse i forbindelse med lovlig feriehindringer, så som:

  • Egen sygdom
  • Barsel eller adoptionsorlov
  • Arbejde i udlandet, som ikke er omfattet af ferieloven
  • Lovligt varslede og afsluttede strejker
  • Værnepligt eller tjeneste i forsvaret
  • Orlov eller tilkendt arbejdsfortjeneste

Ved feriehindring som følge af længerevarende sygdom og barsel, har medarbejder i særlige situationer også mulighed for at få udbetalt ferien i stedet for at overføre den.

Manglende afholdelse af de 20 dage

Hvis ikke de 20 dage afholdes, skal der – hvis det ikke allerede sker i forbindelse med lønudbetalingen – ske indbetaling til enten Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden tilsvarende privat feriefond.

Hvis en medarbejder grundet en feriehindring har fået overført ferie fra et tidligere ferieår, skal den ferie, som medarbejderen var forhindret i at afholde, ligeledes afholdes senest den 31. december.

Overførsel af ferie

Ferie ud over de 20 feriedage, også kaldet den 5. ferieuge, kan aftales overført til næste ferieafholdelsesperiode, som løber fra den 1. september til og med den 31. december året efter.

OBS. Ved lovlig feriehindring må der gerne overføres mere end 5 feriedage. Dette kan dog først ske fra den 5. til den 31 januar.

Overførsel af ferie kræver altid, at virksomheden og medarbejderen aftaler at overføre ferien.

Hverken arbejdsgiver eller medarbejder kan kræve, at ferie overføres. Hvis arbejdsgiver og/eller medarbejder ønsker at indgå en aftale om overførsel af den 5. ferieuge, så skal aftalen indgås senest den 31. december. Har du medarbejder der har deres feriepenge stående ve FerieKonto, så skal aftale være lagt ind og godkendt på FerieKonto senest den 31. december.

Kun ferie ud over 4 uger kan overføres.

Det betyder, at det første år der kan medarbejderen overføre 1 uges ferie. Det efterfølgende ferieår har medarbejderen derved 6 ugers ferie. Hvis medarbejderen igen i det andet år ”kun” holder 4 ugers ferie, kan vedkommende nu overføre 2 ugers ferie ved ferieafholdelsesperiodens afslutning. På den måde kan medarbejderen efter den nye ferielov akkumulere overført ferie.

Der er ingen begrænsning for, hvor længe medarbejderen kan fortsætte med at overføre ferie. Der er dog i mange overenskomster indskrevet en begrænsning, således at medarbejderen maksimalt kan overføre 10 feriedage, svarende til 2 års akkumuleret restferiedage.

Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at der i enkelte kollektive overenskomster kan være aftalt, at ferie ikke kan overføres.

 

Overfør ferie

 

Overførsel af ferie for timelønnede

Timelønnede medarbejdere med feriepenge ved Ferie Konto, Feriepengeinfo eller anden feriekasse kan ikke længere selv bestille overførsel af feriedage ud over de 20 dage.

Som noget nyt er det nemlig arbejdsgiver der skal overføre feriepengene. Arbejdsgiver og medarbejder skal derfor lave en skriftlig aftale om overførsel af feriedag. Dette skal gøres inden den 31. december, som er den sidste dag i ferieafholdelsesperioden.

Arbejdsgiver kan overføre ferie fra den 25. november. Er aftalen ikke indgået senest den 31. december og/ eller beskeden ikke meddelt til Ferie Konto inden denne dato, mister medarbejder retten til at overføre den 5. ferieuge.

Sådan overføre du ferie via FerieKonto

Arbejdsgiver skal lave indberetning af overførsel af restferie via www.virk.dk/Overførsel og udfylde nedenstående skema pr. medarbejder der ønsker ferie overført.

Overførsel af restferie via FerieKonto

Overførsel af ferie for funktionærer

Medarbejdere med ferie med løn skal også indgå en aftale med arbejdsgiver, hvis de ønsker ferie overført. Modsat de timelønnede skal arbejdsgiver dog ikke give besked til Feriepengeinfo eller anden feriekasse, men blot overføre ferien i sit eget system inden den 31. december.

Sådan gør du i DataLøn

Rest feriedage fra miniferieåret, som skulle afholdes i perioden 01.05.2020 – 31.08.2020, blev automatisk overført til det første ferieår, efter overgangen til den nye ferielov.  Men fremadrettet skal restferiedage manuelt overføres i DataLøn. Det vil sige, at hvis medarbejderen ønsker den 5. ferieuge overført, så skal der laves en korrektion for dette, hvor overførte feriedage opskrives i DataLøn.

Ferieregnskab DataLøn

 

Der skal laves en manuel korrektion, hvor korrektionstype “Rette opsparinger, eller indberette ny løn for tidligere periode” bruges. Da der skal laves en korrektion for optjente overførte feriedage, skal der i korrektionsfelt 874 tillægges de feriedag der skal overføres og i korrektionsfelt 01 tillægges 0,00.

De overførte feriedage vil nu fremgå af ferieregnskab på lønseddel under feltet “overført”. Vær opmærksom på, at korrektion først kan laves i januar, da der ellers laves rod med det nuværende ferieregnskab.

Udbetaling af 5. ferieuge

Hvis en medarbejder ikke har afholdt alle 5 ugers ferie inden for ferieafholdelsesperioden på de 16 måneder. Og medarbejder og arbejdsgiver ikke har aftalt, at den 5. ferieuge overføres, så kan medarbejderen indgå en aftale med arbejdsgiver om, at få ferie ud over de 20 feriedage udbetalt.

Udbetaling af ferie ud over 20 feriedage til medarbejderen skal ske senest den 31. marts.

Udbetaling fra Ferie Konto eller anden feriekasse

Timelønnede medarbejdere med feriepenge ved Ferie Konto mm. skal selv bestille udbetaling af ferie ud over de 20 dage. Dette gør de ved at logge på www.borger.dk og bestille feriepengene med årsagen “Jeg har ferie ud over 4 uger og er i et ansættelsesforhold”.

Udbetaling før ferieafholdelsesperiodens udløb

I perioden efter ferieårets udløb den 31. august og frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, kan medarbejderen og arbejdsgiver aftale, at ferie ud over 20 feriedage udbetales inden ferieafholdelsesperiodens udløb.

Det forudsætter at der foreligger en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, og er derfor ikke noget hverken medarbejder eller arbejdsgiver kan kræve. Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er ferie ud over de 20 dage, som kan udbetales. De 20 feriedage (4 uger) kan ”kun” overføres – og dette kan kun ske hvis der har været feriehindringer. Som tidligere nævnt kan der dog ved længerevarende sygdom og barsel være særlige situationer som giver mulighed for at få udbetalt ferien i stedet for at overføre den.

OBS. Det er kun den 5. ferieuge der kan udbetales

Det betyder, at hvis medarbejder f.eks. har optjent 25 feriedage, men kun har afholdt 18 feriedage, så er det kun fem dage der kan udbetales – de resterende to dage indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond. For at søge feriepenge udbetalt, så skal følgende dokumenteres:

  • lønsedler fra din arbejdsgiver på ferietidspunktet
  • udbetalingsspecifikation fra din a-kasse
  • kontrakt fra tjenestestedet, hvis du holdt ferie under værnepligt
  • udbetalingsmeddelelse fra din kommune.

Du kan læse mere om overførsel og udbetaling af feriepenge på borger.dk.

 

Den 5. ferieuge - overførsel eller udbetaling

 

Varsling af restferie

Hvis arbejdsgiver gerne vil have, at medarbejderne afholder deres restferie i stedet for at overføre eller udbetale den, kan restferien varsles med 1 måned. Vær dog opmærksomme på, at der kan være særlig regler for den ferie, der stammer fra miniferieåret.

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp i forbindelse med indberetning er du velkommen til at kontakte os hos Viborg Løn & HR, enten på E-mail: da@viborgloen.dk eller på telefonnr. 8727 0100.

 

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.