Lønniveauet i Midtjylland er lavere end vi måske går og tror

Lønniveauet i Midtjylland er lavere end vi måske går og tror

Jævnfør Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik for 2. kvt. 2018 så stiger lønniveauet i Danmark. Med en lønstigningstakt på 2,8 % på årsbasis og en BNP-vækst på knap 1,0 % ifølge Dansk Erhverv, må man nødvendigvis stille sig selv spørgsmålet: “får vi et tilbagefald i økonomien, hvis der ikke er arbejdskraft nok, og løber lønudviklingen og lønomkostningerne fra os?”

Med en historisk høj beskæftigelse på 2.747.655 personer, der pt. vokser med mere end 4.000 personer MÅNEDLIGT, og kun 107.300 ledige i den anden ende, ser vi tydeligt udfordringerne.

Hvad får midtjyderne i løn?

Hvad skal medarbejderne have i løn, er et spørgsmål som mange af vores mindre og mellemstore kunder ofte stiller os. Til det kan vi svare: Ikke så meget som du måske tror. Lønniveauet i den ”virkelige verden” er nemlig ikke så højt, som mange går og tror, og som man nemt får indtrykket af, når man ser nyhederne.

Vi midtjyder kan ikke genkende billedet, når vi møder folk fra ”koncern Danmark”, der tror, at ”mindstelønnen” er 30.000 kr. om måneden plus det løse, herunder betalt frokost i mondæne kantiner med pensions- og sundhedsordning og fitness abonnementer ad libitum.

Til understøttelse af den midtjyske tilbageholdenhed kan vi se på Danmarks Statistiks Indkomsttal (AINDK1), hvor ALLE midtjyderne (privat-/offentligt ansatte og selvstændige) i 2017 havde en gennemsnitlig lønindkomst på ca. 300.000 kr., hvor den i forstadskommuner i hovedstadsområdet var på ca. 365.000 kr.* * Tallene er alene arbejdsindkomst og alle overførselsindkomsttyper er udeladt.

Omvendt viser den kvartalsvise lønstatistik for de overenskomstdækkede private virksomheder, at for de refererede faggrupper, er der alene en løndifference på imellem 3,5 % og 4,3 % ved sammenligning imellem de midtjyske og hovedstadsregionens lønniveauer. Et forhold, der måske indikerer, at DA organiserede virksomheder har en relativ fornuftigt afstemt tilgang til at holde aftalte lønniveauer med afsæt i de lokale lønforhandlinger og indgåede overenskomstaftaler.

Statistisk lønniveau i Region Midtjylland

Lønniveauet i Region Midtjylland er dog fortsat noget lavere end i Hovedstadsområdet.

Vi har bearbejdet de løntal, som Dansk Arbejdsgiverforening har offentliggjort for 2. kvartal 2018, og har i dette indlæg valgt at fokusere på de største medarbejdergrupper, hvorfor vi har udeladt faggrupperne 1, 2 og 3.

Lønniveau Region Midtjylland 2. kvt. 2018

Antallet af medarbejdere i Region Midtjylland, der er ansat i en overenskomstdækket virksomhed under Dansk Arbejdsgiverforening, udgør 216.009 personer. Vi taler her om PRIVATANSATTE – offentligt ansatte er ikke medregnet i denne lønstatistik.

De medarbejdergrupper som udgør størstedelen af medarbejderne i den samlede lønstatistik, er faggrupperne 4 til og med 9 (se venstre kolonne i tabellen): Grupperne udgør bl.a. kontor-, kundeservice-, service- og salg, håndværksfagene, specialarbejdere, herunder transport og manuelt arbejde (f.eks. rengøring). Alle tal for faggrupperne 4 – 9 er markerede med rødt.

Denne medarbejdergruppe udgør 76 % af alle privatansatte i region Midtjylland, og udgør 165.243 medarbejdere. Det gennemsnitlige lønniveau for faggruppe 4-9 er jævnfør Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik for 2. kvt. 2018, på 27.366 kr. om måneden.

Hvad tallene siger

Bemærk, at lønsedlen for hver 4. medarbejder i gruppen gennemsnitligt er på HØJEST 23.258 kr. månedligt. Sagt på en anden måde: 25 % af medarbejderne i gruppen får en bruttoløn, der er lig med eller mindre end 23.258 kr. månedligt, og ca. 4.000 kr. lavere end det gennemsnitlige lønniveau i Region Midtjylland.

For hver 2. medarbejder lyder lønsedlen på HØJEST 26.001 kr. månedligt. Sagt på en anden måde: 50 % af medarbejderne i faggruppe 4-9 får en bruttoløn på højest 26.001 kr. – hvilket er ca. 1.300 kr. mindre end det gennemsnitlige lønniveau i Regionen.

Kun hver 4. medarbejder får en gennemsnitsløn der ligger over det gennemsnitlige lønniveau, og udgør HØJEST 30.051 kr. månedligt. Sagt på en anden måde: 75 % af alle medarbejdere i faggruppe 4-9 får en bruttoløn, der er mindre end den øverste 4. del i gruppen og som samtidig også er mindre end det gennemsnitlige lønniveau i Region Midtjylland.

Området der er dokumenteret

Det dokumenterede område er overenskomstdækkede private virksomheder, som i grove tal kun udgør halvdelen af alle private virksomheder målt i antal medarbejdere. Og ovenikøbet tenderende i retning af lidt større virksomheder.

I det overstående skal der tillægges 8 % i en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, hvilket ikke er tilfældet i mange mindre private virksomheder uden for overenskomst.

Hos Viborg Løn ser vi et aflønningsniveau hos vore mere end 200 private virksomhedskunder, der ligger på niveau med løntallene fra Dansk Arbejdsgiverforening. Der er derfor ikke belæg for den mytedannelse, der efterhånden har bredt sig som en steppebrand om hvor høje lønninger, der i ”virkeligheden” bliver givet.

Se seneste tal fra Dansk Arbejdsgiverforening LønStatistik her.

Ansvarlig lønudvikling

Det er vigtigt, at vi alle tager ansvar for, at lønudviklingen ikke løber løbsk, og at medarbejderne aflønnes både konkurrencedygtigt og attraktivt. I den sidste ende, er det jo produktiviteten i lønkronerne, der skal sikre indtjeningen for både virksomheder og medarbejdere.

Som virksomhed skal vi jo ikke alene drøfte bruttoløn med medarbejderne; men i lige så høj grad forholde os til ”de hemmelige forhandlingspartnere”, der altid skjuler sig under forhandlingsbordet: nemlig SKAT (ca. 35 % i bruttotrækprocent) og de sociale omkostninger (fra 20-48 %) …

Du kan læse mere om sociale omkostninger og deres effekt på lønniveauet i vores tidligere blogindlæg ”Hvad koster en medarbejder” https://viborgloen.dk/blog/hvad-koster-en-medarbejder/. Her kan du også finde vores Lønomkostningsberegner, hvor du selv kan regne de reelle lønomkostninger ud. Du skal blot indtast time- eller månedsløn for at se, hvad de samlede lønomkostning medregnet sociale omkostninger reel er.

Få Lønomkostningsberegner her 

En kommentar til “Lønniveauet i Midtjylland er lavere end vi måske går og tror”

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.