Kundeklausuler – Sådan er reglerne …

Kundeklausuler: Sådan er reglerne

Kundeklausuler er mere målrettede end konkurrenceklausuler. Kundeklausuler skal forhindre, at en funktionær ansættes hos eller udfører arbejde for specifikke kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere efter, at ansættelsesforholdet er tilendebragt i din virksomhed.

Kundeklausuler retter sig altså mod funktionærens samarbejde med bestemte samarbejdspartnere. Kundeklausuler er specifikke og har ikke som konkurrenceklausulen til formål generelt at forhindre medarbejderen i at udføre konkurrerende aktiviteter. Man kan sige, at kundeklausuler er mindre belastende og byrdefuld for begge parter, og i mindre virksomheder vil man ofte undgå, at medarbejderen får arbejde hos ens nærmeste konkurrent.

Reglerne om kundeklausuler for funktionærer blev indført i funktionærloven den 15. juni 1999.

I 2009 blev der indført lovgivning omhandlende job- og medarbejderklausuler, hvis formål var, at sikre medarbejderen åbenhed og egentlig kompensation i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren havde indgået en begrænsende aftale med en kunde, som medarbejderen ikke havde kendskab til.

Sagt firkantet: kan man lige så godt benytte sig af konkurrence- eller kundeklausuler, hvis man ønsker at sikre sig effektivt; idet job- og medarbejderklausuler tager sigte på stort set det samme.

Indgåelse af kundeklausuler

Kundeklausuler skal aftales mellem dig og funktionæren. Du kan ikke alene pålægge funktionæren en klausul uden dennes samtykke.

Eksempel på en kundeklausul

”Det er medarbejderen forbudt i 1 år efter sin fratræden direkte eller indirekte at være beskæftiget med kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, der indenfor det sidste år før medarbejderens fratræden har været betjent af medarbejderen eller som fremgår af den til enhver tid værende kunde- og leverandørliste i virksomheden.

Som kompensation for denne forpligtelse modtager medarbejderen et vederlag svarende til 50 % af sin løn pr. måned klausulen er gældende i h.t. funktionærlovens § 18 a. Såfremt medarbejderen får andet passende arbejde, kan lønnen fra dette arbejde modregnes i kompensationen.

Ved overtrædelse af denne klausul er medarbejderen,  udover almindeligt erstatningsansvar, forpligtet til at betale en konventionalbod svarende til 6 måneders løn på tidspunktet for fratrædelsen. Dette gælder for hver gang, at overtrædelsen måtte finde sted. Betaling af bod medfører ikke klausulens bortfald. Overtrædelser kan imødegås med fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Kundeklausul: Sådan er reglerne

Betingelser for at aftale kundeklausuler

Kundeklausuler kan indgås med en funktionær, selvom funktionæren ikke varetager betroet stilling. Der skal betales kompensation på samme måde som for konkurrenceklausuler. Der skal dog ikke betales engangskompensation, men alene månedsvis betaling i den periode, hvor forpligtigelsen gælder.

Kompensation

En funktionær har ikke krav på kompensation for både en konkurrence- og kundeklausul. Får en funktionær kompensation for en konkurrenceklausul, har funktionæren således ikke også krav på kompensation for kundeklausulen efter reglerne i funktionærloven.

Anciennitetskrav

Der gælder de samme anciennitetskrav for kundeklausuler aftalt efter den 15. juni 1999 for funktionærer som nævnt under konkurrenceklausuler.

Kundeklausuler, der er indgået efter den 15. juni 1999, kan gøres gældende i forhold til kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, som din virksomhed har haft forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet. Det er en betingelse, at funktionæren enten selv har haft erhvervsmæssig kontakt med kunderne m.v., eller at du har udleveret en kundeliste til funktionæren inden opsigelsestidspunktet. Listen skal være udleveret med en tilkendegivelse om, at de anførte kunder skal være omfattet af kundeklausulen.

Opsigelse og modregning af kundeklausuler

Reglerne om opsigelse og modregning er stort set ens for konkurrence- og kundeklausuler. Der er dog ikke noget krav om et mindstebeløb for kompensation ved kundeklausuler. Det betyder, at hvis funktionæren alene har påtaget sig en kundeklausul, skal du ikke betale kompensation for en periode, der er længere end opsigelsesvarslet af kundeklausulen. Det samme er tilfældet i relation til modregning af medarbejderens indtægter fra andet ’passende’ arbejde. Modregning kan ske med virkning allerede fra den første dag, funktionæren oppebærer en anden indtægt.

Ved personalejuristerne hos VISMA kan man få udarbejdet kundeklausuler for 2.000 kr. excl.moms. Hvis klausulen skal være en del af en ny ansættelseskontrakt, er den samlede pris kun 4.050 kr. Der ydes 50 % rabat på ovennævnte ydelser hvis du abonnerer på DataLøn Ekspert, PersonaleGuide, hvis du har LønAdministration eller er Lønpartner.

Brug for hjælp? Ring til os på tlf. 8727 0100 eller skriv på salg@viborgloen.dk.

Læs også mere om ansættelseskontrakter og konkurrenceklausuler

 

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.