Step by step guide til den gode jobannonce …

Step by step guide til den gode jobannonce

For den urutinerede arbejdsgiver kan processen med at ansætte en ny medarbejder være forbundet med en lang række af faldgruber. I dette blogindlæg kommer vi nærmere ind på første skridt i ansættelsesprocessen, nemlig indehold af stillingsopslag og den dertilhørende annoncering.

Læs også mere om

Gør det rigtigt og spar penge – Potentielt mange penge

Rigtig mange virksomheder er ikke klædt på til at håndtere ansættelsesprocessen af nye medarbejdere. Det kan ofte blive en bekostelig fejltagelse, da det koster kassen at sige farvel til en medarbejder, der ikke lever op til forventningerne og ansætte en ny medarbejder i erstatning. Undersøgelser viser at en fejlslagen ansættelse kan koste op mod 500.000 kr. og gå ud over både den økonomiske bundlinje, men også work-flow og effektivitet. Det gør især ondt på den lille virksomhed, hvor man ofte er meget afhængig af hinanden.

Det er næsten lige så vigtig at gennemføre en professionel ansættelsesrunde, som det er at få fastlagt aflønningsforhold. Et meget overset emne i forbindelse med ansættelsesprocessen er Ligebehandlingsloven, som tager sit afsæt i EU’s grundsyn om menneskerettigheder.

En arbejdsgiver kom for skade at sige til en mandlig ansøger: “vi har ansat en pige”. Det kostede arbejdsgiveren en dom ved Vestre Landsret og en godtgørelse på 25.000 kr. plus sagens omkostninger.

Ansættelsesproces: step by step guide

Før ansættelsen af ny medarbejder

Før du ansætter din næste medarbejder, så bør du forholde dig- og tage stilling til følgende.

  • Har du klarhed over jobbets indhold – har du udarbejdet en jobanalyse, der beskriver jobindhold og ansvarsområde?
  • Hvilke faglige og personlige krav vil du stille til en ny medarbejder? Undersøgelser viser, at mange virksomhedsledere er tilbøjelig til at vælge en kommende medarbejder på baggrund af faglige kvalifikationer, hvorimod at overvægten af afskedigelser sker på baggrund af personligheden. Det er altså vigtig også at tage de bløde værdier i betragtning, når en kommende medarbejder skal ansættes.
  • Hvordan vil du finde din nye medarbejder, – via avisen, internettet eller dine personlige kontakter?

Annoncering

Hvis du annoncerer efter en ny medarbejder, har du flere muligheder. Du kan vælge at annoncere på internettet, f.eks. er det gratis at benytte jobnet.dk. Ellers er der relevante trykte medier.

Husk at annonceringen også er en præsentation af din virksomhed, og at din hjemmeside skal være indbydende og rumme klare budskaber om din virksomhed.

Uanset hvor du vælger at annoncere, har det både fordele og ulemper. Du bør vurdere, hvor det giver dig flest fordele at annoncere. Når du har valgt annonceringssted, er næste skridt at udarbejde en jobannonce, der indeholder alle relevante oplysninger. Husk at være konkret – nu mere konkret jobbeskrivelsen er, nu nemmere er det for potentielle kandidater at vurdere om jobbet er interessant for dem.

Jura om annoncering

Jura ved udarbejdelse af jobannonce

Det er vigtigt at undgå forskelsbehandling ved annoncering jfr. indledningen. Læs her hvad du og ikke må skrive i en jobannonce.

Ligebehandling af mænd og kvinder

Af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barsel m.v. følger det, at man ikke kan annoncere med, at en person af bestemt køn foretrækkes.

Du må altså ikke søge kønsspecifikt

Du må ikke skrive i annoncen, at der til ansættelsen søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Det er således i strid med Ligebehandlingsloven, hvis du i en jobannonce skriver, at du søger en kvindelig sekretær.

Hvis det ene køn er underrepræsenteret i forhold til det andet køn, må du dog gerne i annoncen opfordre det underrepræsenterede køn til at søge stillingen. Det skal fremgå af annoncen, at det underrepræsenterede køn ikke får en fortrinsstilling, og annoncen skal udformes, så alle ansøgere har adgang til at søge. Du bør overveje at søge juridisk rådgivning, hvis du i en annonce vil opfordre det ene køn til at søge en stilling.

Du må gerne tilføje et M/K

Af og til ser man jobannoncer, hvor der er tilføjet et M/K efter eksempelvis au pair pige. Netop fordi der er visse stillinger, hvor det ene køn nævnes i stillingsbetegnelsen. Det er ikke i strid med loven. Hvis helt særlige forhold gør sig gældende (eksempelvis ansættelse af en medarbejder til et krisecenter for kvinder), kan du angive i annoncen, at en kvinde foretrækkes.

Du må ikke diskriminere

Af loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet kan det udledes, at det som hovedregel ikke må fremgå af en annonce, at personer af særlig race, med særlig hudfarve eller alder m.v. foretrækkes.

Loven indeholder et forbud mod enhver direkte og indirekte forskelsbehandling af ansøgere til ledige stillinger på grund af alder, handicap, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. F.eks. må du ikke skrive i en jobannonce, at personer med et bestemt statsborgerskab ikke kan komme i betragtning som ansøgere.

Forbuddet gælder for forskelsbehandling ved bl.a. ansættelse og med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår.

Ved udarbejdelse af jobannoncen skal du således være opmærksom på, at du ikke stiller krav til ansøgere, som direkte eller indirekte virker diskriminerende.

Der kan være særlige forhold, som gør sig gældende, hvis det er en politisk, kønsbaseret eller religiøs organisation, der søger en medarbejder. Her kan det være berettiget at stille krav, som normalt ikke må bør stilles i annoncen.

Specielt om indirekte diskrimination

Indirekte diskrimination er, hvis du i en jobannonce stiller særlige krav eller betingelser, som reelt ikke er nødvendig for at varetage det pågældende job, men som kun er stillet for at udelukke en bestemt gruppe personer.

Det vil derfor være i strid med Forskelsbehandlingsloven, hvis du stiller uforholdsmæssigt store krav til f.eks. sprogkundskaber, hvis det ikke er relevant for udførelse af det pågældende job.

Du skal følge Funktionærlovens regler om annoncering

Funktionærloven omhandler retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer og indeholder særlige bestemmelser om annoncering. Der er således nogle specifikke forhold, som er direkte forbudt at skrive i en jobannonce.

 • Militærtjeneste: Det er forbudt at skrive i en jobannonce, at du søger eller foretrækker militærfri arbejdskraft, eller at den stillingssøgende er militærfri.
 • Kapitalindskud: Det er ligeledes forbudt at skrive i en jobannonce, at ansættelsen er betinget af kapitalindskud, eller at en ansøger, der kan stille kapitalindskud, foretrækkes.

Du skal overholde de særlige krav ved kontant depositum

Hvis du stiller som krav, at det er en betingelse for tiltrædelse af stillingen, at der indbetales et kontant depositum, skal du oplyse virksomhedens navn og adresse i annoncen.

Du skal overholde de særlige krav, hvis din virksomhed vil annoncere anonymt

Hvis du ikke ønsker at oplyse din virksomheds navn i annoncen, skal følgende oplysninger tydeligt fremgå af annoncen:

 • hvilken uddannelse ansøgerne skal være i besiddelse af
 • hvilke øvrige kvalifikationer ansøgerne skal være i besiddelse af
 • hvad mindstelønnen for det pågældende arbejde er

Den gode jobannonce - Det skal den indeholde

Den gode jobannonce

Hvis du vælger at annoncere efter en medarbejder, skal du have udformet en jobannonce. Se her hvad jobannoncen bør indeholde:

 • Overskrift: En overskrift kan fortælle, hvem du søger (stillingens titel) og eventuelt navnet på din virksomhed. Du kan også indsætte navnet på din virksomhed som logo i toppen eller i bunden af ansøgningen.
 • Annoncetekst: Annonceteksten bør indeholde informationer om, hvorfor du søger denne medarbejder, ansættelsestidspunkt og måske andre relevante oplysninger om stillingen.
 • Jobindhold: En beskrivelse af hvilke arbejdsopgaver og udfordringer, du kan tilbyde. Her kan du benytte det jobindhold, du har beskrevet og udvælge de arbejdsopgaver, som du synes er væsentlige for stillingen.
 • Personprofil: En beskrivelse af hvilke forventninger du har til ansøgernes faglige og personlige kvalifikationer. Her kan du benytte de jobkrav, du har specificeret og nævne de væsentligste i annoncen.
 • Virksomheden tilbyder: En kort beskrivelse af vilkår i jobbet suppleret med en beskrivelse af virksomhedskulturen, miljøet, udviklingsmuligheder etc. Overvej også om du vil skrive lønniveauet.
 • Henvendelse: Husk at anføre, hvor ansøgningen skal sendes til – evt. attentionperson og ansøgningsfrist. Kontaktperson og telefonnummer bør fremgå, hvis du ønsker at give ansøgeren mulighed for at stille spørgsmål.
 • Virksomhedsbeskrivelse: Her kan du give ansøgerne en kort præsentation af virksomheden. Du kan profilere dit firmas logo og gerne henvise til din hjemmeside.

Læs også vores blogindlæg “Jobanalyse før stillingsopslag er strategi for begyndere” 

Formkrav til jobannoncen

Aviser og jobbanker/portaler på internettet stiller ofte nogle krav til udformningen af annoncen. Det er en god idé at undersøge, om der er krav fra det medie, som du har valgt at annoncere igennem.

Typiske krav kan være:

 • Annoncen skal afleveres som en PDF-fil
 • Annoncen skal tilpasses til en standardstørrelse
 • Der kræves bestemte skrifttyper og afsnitsopdelinger

Det anbefales derfor, at du enten tager direkte kontakt til det valgte medie eller lader et bureau klare indrykningen. Prisen er ofte den samme, da bureauet modtager provision fra mediet.

Skal vi hjælpe med ansættelse af din næste medarbejder

Hos Viborg Løn har mange års erfaring med ansættelsesprocessen mange facetter. Skal vi hjælpe dig nemt og sikkert igennem ansættelsen af din næste medarbejder, så ring til os på tlf. 8727 0100 eller skriv til os på salg@viborgloen.dk.   

Skriv en kommentar