G-DAGE KOSTER NU 2.508 KR.

G-dage, godtgørelsesdage, ledighedsdage, vejrligsdage…

Historien bag tilblivelsen af G-dage skal findes tilbage i tiden, hvor der politisk opstod et ønske om at stoppe en uhensigtsmæssig brug af dagpengesystemet i forbindelse med vejrlig og ordretørke.

Logikken i den gamle ordning var egentlig god nok; men muligheden for at sende medarbejdere hjem, der manglede opgaver, herunder sæsonbetonede opgaver eller var ramt af dårligt vejr havde fået et omfang, som man var nødsaget til at gribe ind over for.

Kort sagt skulle arbejdsgivere og medarbejdere ikke i forening ”tørre” en omkostning af på samfundet.

Tilbage står vi så i dag med et problem for især mindre arbejdsgivere, der ikke har de samme planlægningsmuligheder m.h.t. udjævning af opgaver og beskæftigelsesmuligheder ved dårligt vejr.

Derfor får vi mange ”tilkendegivelser” fra arbejdsgivere, når vi minder dem om udbetalingen af G-dage ved et ansættelsesophør eller en hjemsendelse.

Hvornår skal der udbetales ?

Der skal udbetales 3 G-dage i følgende situationer:

Afskedigelse, og medarbejderen ikke har fundet anden beskæftigelse fra 1. dagen (også selv om medarbejderen har sagt nej til et nyt arbejde).
Hjemsendelse
Ophør af opgave, tidsbestemt akkord eller lignende
Arbejdsfordeling
Nedsættelse af arbejdstiden (betragtes som en opsigelse af hidtidige stilling)

Hvornår skal der IKKE udbetales ?

Hvis medarbejderen selv er skyld i opsigelsen

Hvis medarbejderen selv siger sit job op

Er i beskæftigelse på en eller flere af de første 3 dage efter fratrædelsen

Er sygemeldt

Holder ferie

Hvis medarbejderen var ansat i et job med løntilskud

Reduceret til 2 G-dage for ansættelser under 3 måneder

Der må maksimalt udbetales 16 G-dage i et kalenderår til den samme medarbejder

Hvis arbejdsgiveren går konkurs eller går i betalingsstandsning

Hvem er omfattet ?

DET ER ALENE MEDARBEJDERE, SOM ER MEDLEM AF EN A-KASSE, DER HAR RET TIL G-DAGE.

Elever, der fratræder efter endt uddannelse, og som FORINDEN er optaget som medlem af en A-kasse

Vikarer kan også have ret til G-dage efter endt en vikaropgave. Det er dog vikarbureauet, der har forpligtelsen og ikke det sted, hvor vikaren har udført arbejdet.

Medarbejdere, der har arbejdet mindst 2 uger á 37 timer de seneste 4 uger.

Hvor meget skal der beregnes ?

Satserne er ændret pr. 1. januar 2016 og udgør:

Hel godtgørelse                          836 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                        418 kr. pr. dag

Hvis medarbejderen arbejdede 7,4 timer den sidste arbejdsdag, er det de første 3 ordinære arbejdsdage der tæller som G-dage. Og dermed betales fuld takst 836 kr. pr. dag.

Hvis medarbejderen derimod IKKE havde fuld beskæftigelse på den sidste dag og heller ikke havde fuld overenskomstmæssig arbejdstid i den sidste kalenderuge, gælder det at den sidste dag vil være 1. ledighedsdag, 2. & 3 ledighedsdag vil være de efterfølgende ordinære arbejdsdage.

Hvorvidt specielle søgnehelligdage (grundlovsdag, 1.maj, nytårsdag) anses som en halv eller hel arbejdsdag eller helligdag afgøres af overenskomsten, eller hvad der måtte være kutyme på arbejdspladsen.

”Hvis medarbejderen arbejdede 7,4 timer den sidste dag og straks kommer i beskæftigelse og arbejder 7,4 timer eller derover pr. dag på de første tre ordinære arbejdsdage efter fratrædelsen, skal der ikke betales G-dage, fordi medarbejderen i denne situation ikke er ledig. Om der skal betales halv eller hel ledighedstakst bestemmes af grænsen 3,4 arbejdstimer på en dag: hvis medarbejderen arbejder mindre end dette, skal der udbetales en hel dag”.

For arbejdsgivere indenfor f.eks. vikarbranchen kan det være relevant at nævne, at man maksimalt må udbetale 16 hele eller halve G-dage til samme medarbejder i et kalenderår.

Ændringer ved ansættelsesforhold under 3 mdr.

I 2015-2016 skal arbejdsgivere alene betale for 1. og 2. ledighedsdag. 

I 2017 betales alene for 1. ledighedsdag.
Fra og med 2018 er ledighedsdagene ophævet for ansættelser under 3 måneders varighed.

Udbetaling og administration

Arbejdsgiveren skal senest efter 2 lønkørsler udbetale beløbet, og der er pligt til at påføre lønsedlen oplysninger om hvor mange dage, der er udbetalt G-dage i et kalenderår. I egen interesse bør det klart og tydeligt fremgå af lønsedlen med en lønkode, at der er udbetalt G-dage.

Husk at arbejdsgiveren har ret til at modtage en tro og love erklæring SENEST 14 dage efter fratrædelsen.

Erklæringen skal indeholde følgende fra medarbejderen:

  • at man ikke har haft fuld beskæftigelse

  • at man ikke modtager sygedagpenge på G-dagene

  • at man ikke holder ferie på G-dagene

 
Hvis erklæringen ikke er modtaget forinden fristen, bortfalder retten til G-dage.

Læs mere om G-dage her (link til Dansk Industri)

Skriv en kommentar