Freelance eller lønmodtager …

Freelance eller lønmodtager, hvornår er man hvad?

Brugen af konsulentydelser er steget støt de seneste år. Dette skyldes blandt andet de mange forandringsprocesser indenfor digitalisering og big data med mere, hvor mange virksomheder netop vælger at bruge freelancearbejde.

Som virksomhed er der ofte en økonomisk og administrativ fordel ved kun at have en freelance eller konsulent tilknyttet på ad hoc basis. På den måde anvendes vedkommende alene, når virksomheden har behov for det.

Men hvor vidt man som skatteyder bliver betragtet som freelance, selvstændig konsulent eller lønmodtager, har intet med titel at gøre. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvornår der juridisk er tale om et freelance eller lønmodtagerforhold, da dette ellers kan få store økonomiske konsekvenser.

Definition på lønmodtager

I dansk ret findes der ikke en konkret definition på, hvornår man er lønmodtager.

En lønmodtager defineres dog oftest som en person, der modtager løn for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Hvorimod en freelance eller en selvstændig konsulent defineres som en selvstændig erhvervsdrivende, som indgår en aftale med en kunde om en konkret og afgrænset opgave for egen regning og risiko.

Lønmodtagerforhold vs. Freelance

Arbejdsgiver skal inden indgåelse af aftale overveje om forhold juridisk kan defineres som et freelance eller et lønmodtagerforhold. Det er derfor vigtigt at udarbejde en arbejdskontrakt, der præcist beskriver hvilke vilkår, der gælder for arbejdsforholdet.

Der er tale om et lønmodtagerforhold når følgende er opfyldt

 • Personen er forpligtet til at udføre aftalt arbejde
 • Virksomhed har beføjelse til at give instruktion om arbejdets udførelse
 • Virksomhed udfører kontrol med arbejdets udførelse
 • Person arbejder i arbejdsgivers navn
 • Virksomhed fastsætter arbejdstiden
 • Der er aftalt et opsigelsesvarsel
 • Virksomhed afholder udgifter for arbejdets udførelse

Der er tale om et selvstændigt freelance forhold når følgende er opfyldt

 • Personen tilrettelægger selv sit arbejde
 • Virksomhed giver kun instruktioner
 • Vederlag bliver først betalt ved levering eller udførsel af ydelse
 • Personen er selv ansvarlig for anskaffelse af råvarer og driftsmidler mm.
 • Personen kan frit udføre arbejde for andre hvervgivere også
 • Personen påtager sig en vis selvstændig risiko økonomisk risiko for sit arbejde
 • Personen markedsfører sig selv som selvstændig
 • Personen er momsregistreret (hvis omsætning er over 50.000 kr. årligt)

OBS. Man skal være opmærksom på, at der altid skal laves en konkret vurdering af arbejdsforhold på baggrund af de vilkår, der fremgår af arbejdskontrakten. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at se på det samlede billede og ikke kun enkelte forhold i kontakten.

Freelance vs. lønmodtger

Dom: Freelance blev ikke anset som selvstændig …

Jævnfør dom SKM 2018.161 BR er det netop ikke ens titel der er afgørende for om man rent juridisk bliver anset som selvstændig eller lønmodtager. I ovenstående dom anerkendte domstolen ikke freelancekonsulent som selvstændig erhvervsdrivende, da 99,5% af omsætningen stammede fra én kunde. Desuden blev der i dom lagt vægt på, at freelancekonsulentens arbejde lignede de øvrige medarbejders arbejdsopgaver, samt at konsulent var underlagt virksomhedens interne retningslinjer.

Som følge af ovenstående blev freelancekonsulent anset som lønmodtager. Dette medførte en forhøjelse af den skattepligtige indkomst til 437.682 kr. mod et selvangivet virksomhedsresultat på 117.456 kr. Som følge heraf blev freelance konsulent nægtet fradrag for sine driftsomkostninger.

Ovenstående dom får dog ikke kun betydning for den selvstøndig freelance konsulent. Hvervgivende virksomhed pålægges også et lønmodtagerforhold og risikerer at skulle betale feriegodtgørelse, løn under sygdom eller sygedagpenge, samt eventuel pension og overtidsbetaling med mere. Og hæfter i princippet for den afledte A-skat og AM-bidrag, jfr. arbejdsgiverens indeholdelsespligt.

Dette kan have betydning for vurdering af ansættelsesforhold

Samarbejdsaftale

Heri beskrives samarbejdet og de forventninger, som er til dette. Problemet her er, at et af kriterierne for at blive vurderet som lønmodtager netop er, at der er fastlagte instrukser for arbejdets udførelse, så som arbejdstid med mere. Dette kan f.eks. være i forhold til efterlevelse af virksomheds regelsæt og retningslinjer, samt at virksomhed har mulighed for at føre kontrol med det arbejde der udføres.

Aftales om fast løn

En eventuel aftale om en form for fast løn, der f.eks. udbetales månedsvist bagud, kan som det var tilfældet i ovenstående dom tale for, at der er tale om et lønmodtagerforhold. Desuden er det et krav, at konsulent selv betaler ved ferie og sygdom.

Opsigelsesperiode

Indgåelse af opsigelsesperiode i kontrakten kan betyde, at samarbejdet taler for et lønmodtagerforhold. Det kan derfor være risikabelt at tilføje en opsigelsesperiode i samarbejdsaftalen.

Kunder

Det antal kunder som konsulent udfører arbejde for, indgår også i vurderingen af, om der er tale om et lønmodtagerforhold. Jævnfør ovenstående dom, så lagde retten netop vægt på, at fordi 99,5% af omsætning stammede fra en kunde, så var der tale om et lønmodtagerforhold.

Omkostninger

Afholdelse af væsentlige omkostninger, har betydning for sondringen af, hvorvidt konsulent skal betragtes som selvstændig eller lønmodtager. Afholdelse af omkostninger til husleje, ansatte, arbejdsudstyr, reklame m.v. kan derfor indgå i argumentationen for, at konsulenten kan anses for selvstændig.

Pas på de grå områder

Virksomheder skal især være påpasselig ved indgåelse af freelance- eller konsulentaftaler, hvis den selvstændige konsulent tidligere har været ansat i virksomheden. Tidligere ansættelse i virksomhed kan nemlig anses som tungtvejende for, at konsulenten stadig er ansat. Også selv om konsulenten har etableret sin egen virksomhed, og at hvervgiver faktureres. Det der derfor endnu vigtigere, at der er taget stilling til ovenstående forhold.

SPØRGSMÅL ….

Har du brug for hjælp til søgnehelligdage eller på anden måde spørgsmål til ovenstående, så send os en mail på salg@viborgloen.dk eller ring til vores lønkonsulenter på tlf. 8727 0100.

Lokal hotline uden ventetid

 

Skriv en kommentar