Retten til feriepenge – that’s the law!

Ferieloven skal overholdes! En af vore kunder blev sidste år truet med en politianmeldelse af Beskæftigelsesministeriet, da hun have glemt at afregne et mindre beløb til feriepenge i 1. kvartal; men først havde gjort det i det efterfølgende kvartal. Medarbejderen mistede overhovedet ikke noget; men henvendte sig alligevel til ministeriet, som åbenbart følte sig foranlediget til at tage sagen op!!!

Alle lønmodtagere har ret til at optjene feriepenge og dermed få sin ferie betalt. Ferieloven siger, at betalingen skal bestå af en opsparing af feriepenge eller af ferie med løn og et ferietillæg. Alle lønmodtagere (adm. direktører kan være undtaget – det afhænger af direktørkontraktens indhold) skal optjene ret til betalt ferie. Hvorvidt betalingen skal bestå af en opsparing af feriepenge på 12,5 % (typisk for timelønnede, der afregnes kvartalsvist til Feriekonto medmindre virksomheden er tilsluttet en overenskomst, der muliggør en anden afregningsform) eller af ferie med løn inkl. et ferietillæg på 1 % (typisk for funktionærer/månedslønnede), bestemmes af ferielovens regler, og er således ikke helt valgfrit. Hvis I har hørt om højere ferietillæg end de 1 % er det noget, som er aftalt i en overenskomst.

Retten til ferie optjenes i optjeningsåret = kalenderåret, som løber fra den 1. januar til den 31. december, og kan efterfølgende afholdes i ferieåret fra den 1. maj til den 30. april. Ferie optjent fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015, skal således afholdes fra den 1. maj 2016 til den 30. april 2017. Den betalte ferie optjenes med 2,08 dage for hver måneds ansættelse, svarende til 5 ugers ferie på et år. En medarbejder, der opfylder nedenstående 3 betingelser, skal optjene retten til løn under ferie samt et ferietillæg på 1 %: Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn under egen sygdom, og  Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn på arbejdsfrie søgnehelligdage, og Medarbejderen er antaget månedsvist (har mindst en måneds opsigelsesvarsel) Hvis du kan sige nej til blot ét af ovenstående punkter, er medarbejderen ikke berettiget til løn under ferie og skal derfor i stedet optjene ret til ferie med feriegodtgørelse på 12,5 %. Medarbejdere, der har ret til løn under ferie, vil endvidere også have ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Ferietillæg udbetales af administrative årsager ofte med lønnen i april måned. Ferietillægget skal dog efter ferielovens regler senest udbetales samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Som noget nyt, skal du skal være opmærksom på, at ferietillægget ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis det udbetales inden ferien påbegynder (f.eks. relevant ved en efterfølgende fratrædelse, hvor det helt eller delvist kan fraregnes i den samlede ferieafregning)

Hvis én af dine medarbejdere endnu ikke har optjent retten til betalt ferie hos din virksomhed, har medarbejderen fortsat krav på at afholde 5 ugers ferie, dog uden betaling fra din virksomhed. I så fald kan medarbejderen have feriegodtgørelse hos FerieKonto, optjent fra et tidligere ansættelsesforhold, som kan hæves i forbindelse med feriens afholdelse.

Du skal være opmærksom på, at en medarbejder forud for optjeningsårets begyndelse (1. januar), kan kræve feriegodtgørelse med 12 % af lønnen i stedet for løn under ferie og ferietillæg. Som arbejdsgiver kan du dog aldrig pålægge medarbejderen denne mulighed.

Husk at der ikke står noget i Ferieloven om den populært benævnte ”6. ferieuge”. Der er tale om en ret til 5 feriefridage, som alene gælder, hvis virksomheden er tilsluttet en overenskomst.

Det kan være administrativt svært at holde rede på. I Dataløn er der en funktion, der hedder ”reduktion af feriepengegrundlag”, der holder automatisk styr på om medarbejderen skal have ferie med løn eller der skal ske modregning. Læs mere om DataLøn og programmets funktionaliteter på DataLøn.

Læs mere om ferie på Sandgaards Blog

 

Skriv en kommentar