Den nye ferielov – Det betyder den for dig ….

SLÅ KOLDT VAND I BLODET …

  Den nye ferielov træder først i kraft den 1. september 2020

Er du også i tvivl om, hvad den nye ferielov kommer til at betyde for dig? Hvordan er det nu lige med afholdelse af ferie? Og hvad går den der overgangsordning ud på? Det kan du læse meget mere om i dette blogindlæg.

Den store knast i lovforberedelsen, i forbindelse med indførsel af den nye ferielov, har været at belaste virksomhedernes likviditet MINDST MULIGT for at kunne opfylde EU-kravet om samtidighed imellem medarbejdernes ferieoptjening og -afholdelse.

Lad os med det samme slå fast: virksomheder, der er vant til kvartalsvist at afregne feriepenge for timelønnede til Feriekonto eller til en feriepengekasse (via f.eks. en faglig organisation) ikke berøres nævneværdigt af den nye lov.

Den store forskel drejer sig om funktionærområdet- og i nogen grad lærlinge-/elevområdet, hvor virksomhederne har haft retten til ”at skylde” for feriepengene indtil ferieafholdelse fandt sted, eller der skete en fratrædelse, hvor pengene typisk blev afregnet til Feriekonto (medmindre man var omfattet af en DA-overenskomst, hvor man fortsat havde ret til at beholde feriepengene).

Overgangen til et nyt ferieår medfører imidlertid en indefrysning af optjeningen for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020. Det er kort sagt penge, som virksomhederne kan vælge at skylde den nye Feriefond – mod en rente på ca. 3 %.

Det kan du læse om ….

I de efterfølgende afsnit vil vi komme mere ind på overgangen til den nye ferielov, indefrysning af optjent ferie, samt udbetaling af indefrosne feriepenge. Den nye ferielovs betydning for arbejdsgiver, medarbejder og nye på arbejdsmarkedet. Samt komme med konkrete eksempler på afholdelse af ferie i forhold til den nye ferieordning.

I bunden af dette blogindlæg finder du også vores faktaark om den nye ferielov, samt et informationsbrev som kan sendes til medarbejdere. Ligesom du også kan læse mere om, hvad jeres virksomhed skal være opmærksom på i forhold til, hvis jeres direktør står med ferie med løn.

Den nye ferielov

Sigtet med den nye ferielov er at overgå til såkaldt samtidighedsferie, hvor ferien løbende optjenes og afholdes i samme ferieår i modsætning til i dag, hvor vi optjener og afholder ferie forskudt. Samtidig ændres det nuværende ferieår (1. maj til den 30. april) til perioden 1. september til 31. august.

Figur 1. Den nye ferieordning

Figur 1: Den nye ferieordning – Kilde: www.regeringen.dk

Den nye ferieordning skal blandt andet sikre at nyuddannede og tilbagevendte på arbejdsmarkedet får ret til betalt ferie fra det tidspunkt hvor de indtræder på arbejdsmarkedet, og ikke som i dag, hvor der i nogle tilfælde kan gå op til 16 måneder før end, at de har ret til betalt ferie.

Overgang til den nye ferieordning

Inden den nye ferieordning træder i kraft, indføres en midlertidig overgangsordning. Overgangsordningen betyder, at der med den nye Feriefondslov etableres en bufferordning per 1. januar 2019 – For langt de fleste arbejdsgivere får Feriefondsloven dog først praktisk betydning fra den 1. september 2019.

Indefrysning af optjent ferie

Feriefonden skal opsamle optjent ferie i indefrysningsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020. Ved overgang til samtidighedsferie vil man efter de gamle ferieregler nemlig have optjent ferie som endnu ikke er afholdt. Da man ved overgang til den nye ferieordning samtidig begynder at optjene ferie, som kan afholdes løbende, vil man altså have 25 ekstra feriedage, det første år den nye ferieordning gælder. Se figur 2.

Figur 2. Indefrysning af feriedage

Figur 2: Indefrysning af feriedag ved overgang til ny ferielov – Kilde: www.regeringen.dk

Som virksomhed skal man som udgangspunkt ikke indbetale noget til feriefonden; men alene indberette den optjente (og ikke afholdte) ferie for perioden den 1. september 2019 – 31. august 2020.  

Udbetaling af indefrosne feriepenge

De feriepenge som indefryses i forbindelse med overgangsordningen indsættes på ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”. Fonden etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som i samarbejde med ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) skal varetage driften og kapitalforvaltningen af de tilgodehavende feriemidler.

Tilgodehavende udbetales ved lønmodtagers folkepension eller hvis vedkommende på anden måde forlader arbejdsmarkedet, fraflytter Danmark eller ved dødsfald.

Den nye ferielovs betydning for arbejdsgiver

  • For arbejdsgivere med timelønnede, der får indbetalt feriepenge løbende til Feriekonto sker der ingen praktisk ændring. Man afregner løbende som hidtil.
  • For arbejdsgivere, der er overenskomstdækkede og omfattet af en feriekortordning (typisk omfattet af ACF), der er nedlagt pr. 31. december 2018, bliver man en del af den nye Feriefondslov og skal OPGØRE feriegodtgørelsen som sædvanligt og INDBERETTE til den nye Feriefond.
  • For arbejdsgivere, hvis medarbejdere får ferie med løn (typisk funktionærer) bliver man en del af den nye Feriefondslov og skal pr. 31. august 2020 OPGØRE feriegodtgørelsen for hele indefrysningsperioden svarende til 12,5 % af den ferieberettigede løn og INDBERETTE (men ikke indbetale) til den nye Feriefonden.

Dvs., at i overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skal der indberettes ferie for ALLE medarbejdere, fordi ferien ikke holdes som normalt.

Den nye ferielovs betydning for medarbejder

For langt de fleste medarbejdere får overgangen til den nye ferielov ingen reel betydning. Forklaringen på det er, at ferie optjent i perioden 1. januar til 30. september 2019 – svarende til 16,64 feriedage – kan afholdes i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Ønsker medarbejder at holde efterårsferie så skal vedkommende dog huske at gemme feriedage optjent efter de nuværende ferieregler, så de overføres til den nye ordning. Grunden til dette er, at medarbejder efter de nye ferieregler med samtidighed kun vil have sparet 2,08 dage op ved udgangen af september 2020. Se nedenstående eksempel.

Eksempel: Afholdelse af ferie i overgangsåret

En medarbejder ønsker at holde en uges vinterferie i februar, tre ugers sommerferie i juli og en uges efterårsferie i oktober 2020.

Det betyder, at medarbejder skal afholde vinterferien og sommerferien efter de nuværende ferieregler, dvs. i forhold til den ferie, der er optjent frem til 31. august 2019. 

Efterårsferien i oktober 2020 skal dog afholdes efter de nye ferieregler, som træder i kraft den 1. september 2020. Medarbejder har mulighed for at afholde den ferie, der er optjent og overført fra den tidligere ferieordning, samt samtidighedsferie, som er optjent fra 1. september 2020 efter den nye ferieordning.

Den nye ferielovs betydning for nye på arbejdsmarkedet

Nye eller tilbagevendte på arbejdsmarkedet, som ansættes omkring 1. september 2019 og frem til den nye ferielov træder i kraft, vil naturligt kun optjener feriemidler til indefrysning og samtidig ikke optjene meget ferie til afholdelse i 2020.

Det er er der i overgangsordningen kompenseret for, ved at give mulighed for, at nyuddannede og tilbagevendte til arbejdsmarkedet kan holde op til 8,3 fondsferiedage. Fondsferiedage er ferie afholdt for midler indefrossent i perioden 1. maj til 30. september 2020. Se figur 3.

Figur 3. Ret til fondsferiedage

Figur 3: Ret til fondsferiedage ved mindre end 8,3 optjente feriedage – Kilde www.regeringen.dk

Afholdelse af fondsferiedage gælder dog kun for dem der optjener feriedage til indefrysning fra 1. september til 31. december 2019 og som samtidig har optjent mindre end 8,3 feriedage til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020.

Ovenstående skal sikre at nyuddannede og tilbagevendte til arbejdsmarkedet i overgangsåret kan have op til 16,7 feriedage med betaling og dermed mulighed for at afholde betalt ferie i sommerperioden som alle andre.

Eksempel: Ferieafholdelse for nye på arbejdsmarkedet

Jobopstart 1. januar 2019:

En nyuddannet eller tilbagevendt til arbejdsmarkedet, der starter nyt job den 1. januar 2019, vil optjene ferie efter de gældende ferieregler om forskudt ferie i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. optjent ferie kan afholdes fra 1. maj 2020 og frem til 30. september 2020. 

Jobopstart 1. august 2019:

En nyuddannet eller tilbagevendt til arbejdsmarkedet, der starter i job den 1. august 2019 optjener kun 2,08 dages betalt ferie, som kan afholdes fra 1. maj til 30. september 2020.

Da medarbejder har optjent mindre end 8,3 feriedage inden 1. september 2019, har vedkommende ret til fondsferiedage fra 1. maj til 30. september 2020. Fondsferiedage optjenes i perioden fra 1. september til 31. december 2019.

Den 1. september 2020 overgår medarbejder til den nye ferieordning, hvorefter vedkommende optjener og kan afholde betalt ferie efter den nye ferie lov. Ønsker medarbejder at gøre brug af fondsferiedage, skal man ansøge feriefonden om dette. 

Står jeres direktør med ferie med løn?

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov er det vigtigt, at I har styr på, om jeres dirktør står korrekt i forhold til ferie med løn. Læs mere her Direktør – ferie med løn.

Mere om den nye ferielov

Læs mere om fonden Lønmodtagernes Feriemidler, som skal administrere lønmodtagernes indfrosne tilgodehavende feriemidler her – Fonden Lønmodtagernes Feriemidler

Du kan også blive klogere på hvad der sker med ferietillægget i indefrysningperioden her – Det sker der med ferietillægget i overgangsperioden

Se video

Bliv fortrolig med den nye ferielov. Se med når Chefjurist hos Dataløn, Lotte Skjoldemose fortæller mere om den nye ferielov, overgangsperioden, indefrysning og udbetaling af feriemidler mm. i nedenstående video

https://www.youtube.com/watch?v=JkSvl2EhqhM

Kom godt i gang med den nye ferielov

Har du spørgsmål til den nye ferielov? Ring til os på tlf. 8727 0100, så hjælper vi dig videre i processen. Du kan også følge os på Facebook, hvor vi i løbet af 2019 vil følge overgangen til den nye ferielov.

Følg desuden med på www.viborgloen.dk hvor vi i første kvartal 2019 vil offentliggøre datoer for kurser, om den nye ferielov, som vi planlægger at afholde i Viborg området i løbet af 2019.

Læs også

Infobrev til medarbejdere om den nye ferielov

Oplever du også, at jeres medarbejdere har mange spørgsmål til den nye ferielov?

Det er derfor vigtigt at I allerede nu tager dialogen med jeres medarbejdere, så de ved hvad den nye ferielov kommer til at betyde for dem. God og tidlig kommunikation giver ro og tryghed i hele organisationen.

Her kan du se et eksempel fra DataLøn på et infobrev til medarbejder

Hent også vores faktaark

Fakta om den nye ferielov

4 kommentarer til “Den nye ferielov – Det betyder den for dig ….”

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.