Ansættelseskontrakt – Det skal den indeholde

Ansættelseskontrakt: Det skal den indeholde!

Arbejdsgiver SKAL UDFÆRDIGE EN ANSÆTTELSESKONTRAKT, når man ansætter en ny medarbejder. Mange har fået “dummebøder” for ikke at have formalia i orden, og det koster nemt 10.000 kr. i erstatning, hvis tingene ikke lever op til lovens regler. 

Pligten følger af ansættelsesbevisloven, der bestemmer, at man skriftligt skal oplyse om alle væsentligevilkår for ansættelsen. Oplysningerne skal gives seneste en måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Ansættelsesbevisloven omfatter alle lønmodtagere, når ansættelsen varer mere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige arbejdstid overstiger 8 timer om ugen. Personer omfattet af sømandsloven er undtaget.

En funktionær skal ansættes i.h.t. Funktionærloven, og har dermed de relevante rettigheder og pligter. Skriv ordret i en ansættelseskontrakt, at den pågældende er ansat som funktionær. Funktionærstatus har ikke noget at gøre med, om man udbetaler månedsløn. Det er stillingsindholdet, der definerer status.

Når man ansætter en ikke funktionær findes der ikke nogen specifik ansættelsesretslig lovgivning, dog kan ansættelsesvilkårene være reguleret i en overenskomst. Igen her gælder det om af være præcis i kontrakten og skrive, at ansættelsen IKKE ER OMFATTET AF FUNKTIONÆRLOVEN.

Når man ansætter en elev skal virksomheden godkendes som praktiksted, og der skal indgåes en speciel uddannelsesaftale. Aftalen reguleres i Erhvervsuddannelsesloven, hvor § 55, stk. 2 fastslår, at lønnen skal modsvarer det som gælder for elever jf. uddannelsesoverenskomsten.DET BETYDER IKKE, AT MAN SKAL UNDERSKRIVE EN OVERENSKOMST FOR AT KUNNE ANSÆTTE ELEVER.

Når man ansætter en vikar gælder de specielle regler. Vikarloven blev vedtaget sidste år og har til formål at regulere retsstillingen for vikarer, der udsendes fra et vikarbureau eller lignende i Danmark.

Hvis man ansætter en person i løntilskud eller fleksjob gælder det ligeledes, at man IKKE SKAL FØLE SIG FORPLIGTET TIL AT UNDERSKRIVE EN OVERENSKOMST. Der er alene tale om, at et givet lønniveau for området skal være gældende.

 

Ansættelseskontrakt

 

En ansættelseskontrakt skal minimum indholde følgende oplysninger:

 • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse. Angiv gerne CVR.nr. og cpr.nr.
 • Arbejdsstedets adresse – gerne afgrænset med P-nummeret.
 • En jobbeskrivelse eller angivelse af lønmodtagerens titel.
 • Tidspunktet for hvornår ansættelsen starter og eventuelt slutter.
 • Lønmodtagerens rettigheder, f.eks. om der udbetales løn under ferie, barsel o.l.
 • Regler om opsigelsesvarsel.
 • løn og andre goder med anførelse af udbetalingstidspunktet.
 • Daglige eller ugentlige arbejdstider, herunder aftale om merarbejde.
 • Angivelse af om ansættelsen er omfattet af gældende overenskomst eller IKKE eller andre aftaler.
 • Væsentlige forhold der betyder noget for ansættelsesforholdet.

Hvad må der ikke stå i en ansættelseskontrakt? 

 • Krav om medlemsskab af en fagforening må ikke stå i en ansættelseskontrakt.

En ansættelseskontrakt kan rumme en konkurrenceklausul

Medarbejdere må ikke misbruge erhvervshemmeligheder, og en del ansættelseskontrakter indeholder derfor en konkurrenceklausul. En konkurrenceklausul er en aftale med arbejdsgiver og medarbejder, hvor man for en periode efter ansættelsens ophør hindres i at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed, der konkurrerer med den tidligere arbejdsgiver. Skal en konkurrenceklausul være juridisk bindende, skal der være aftalt en eller anden form for honorering til medarbejderen. Honoreringen skal stå i et rimeligt forhold til den periode, som klausulen er gældende i efter en fratrædelse. 

Læs mere om konkurrenceklausuler her.

En ansættelse kan rumme en kundeklausul

Medarbejdere må ikke misbruge erhvervshemmeligheder, og en del ansættelsesontrakter indeholder desuden en kundeklausul. En kundeklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og medarbejder, hvor medarbejderen for en periode efter ansættelsens ophør er afskåret fra at have erhvervsmæssig kontakt til virksomhedens kunder eller andre forretningsmæssige forbindelser.

Vær opmærksom på, at Markedsføringsloven ikke forhindrer en medarbejder i at søge ansættelse hos en konkurrent eller starte beslægtet virksomhed. Marbejdsføringsloven regulerer alene det forhold, at medarbejderen ikke må misbruge sin konkrete kundeoplysninger eller forretningshemmeligheder.

En kundeklausul anses normalt for at være mindre indgribende end en konkurrenceklausul, da de ikke generelt forbyder konkurrence, men alene kontrakten til nærmere angivne grupper.

I alle ansættelseskontrakter, er det vigtigt, at der direkte er anført om tavshedspligt – gerne med henvisning til Markedsføringslovens bestemmelser.

Læs mere om kundeklausuler her.

Specielt om aftaler og overenskomster

Hvis du som arbejdsgiver ikke kan overskue konsekvenserne af at indgå eller tiltræde en overenskomst, SÅ LAD VÆRE!

Vi har oplevet flere eksempler på, at Jobcentrets medarbejdere føler sig kaldet til at få overbevist en arbejdsgiver om, at en bestemt overenskomst skal følges ved ansættelse af medarbejdere, der ansættes med løntilskud eller i fleksjob. Du skal være opmærksom på, at det kan få efterfølgende konsekvenser for de vilkår, som øvrige medarbejdere skal være omfattet af.

Nå du en gang har underskrevet en overenskomst, kommer du aldrig ud af den igen!

Der kan derimod være god fornuft i af udfærdige en ansættelseskontrakt, hvor en række elementer som øvrige goder anført: Ferie-/fridage, søgne- og helligdagsbetaling, pensionsforhold etc.

Husk – så lang tid det er dig, som beslutter, hvad du vil tilbyde en medarbejder, er det dig som arbejdsgiver, der bestemmer, hvad der skal gives i.h.t. gældende lovgivning. Ikke andre, som i en sen nattetime har trukket en ny ekstra omkostning ned over hovedet på din virksomhed…

Udarbejdelse af ansættelseskontrakt koster 2750 kr. Der tages forbehold for prisændringer. 

Brug for hjælp til udarbejdelsen af en ansættelseskontrakt? Ring på tlf. 8727 0100 eller skriv til os på salg@viborgloen.dk

Skriv en kommentar