Ansættelseskontrakt – Det skal den indeholde

Ansættelseskontrakt: Det skal den indeholde!

Arbejdsgiver SKAL UDFÆRDIGE EN ANSÆTTELSESKONTRAKT, når man ansætter en ny medarbejder. Mange har fået “dummebøder” for ikke at have formalia i orden, og det koster nemt 10.000 kr. i erstatning, hvis tingene ikke lever op til lovens regler. 

Pligten følger af ansættelsesbevisloven, der bestemmer, at man skriftligt skal oplyse om alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Oplysningerne skal gives seneste en måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Ansættelsesbevisloven omfatter alle lønmodtagere, når ansættelsen varer mere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige arbejdstid overstiger 8 timer om ugen. Personer omfattet af sømandsloven er undtaget.

En funktionær skal ansættes i.h.t. Funktionærloven, og har dermed de relevante rettigheder og pligter. Skriv ordret i en ansættelseskontrakt, at den pågældende er ansat som funktionær. Funktionærstatus har ikke noget at gøre med, om man udbetaler månedsløn. Det er stillingsindholdet, der definerer status.

Når man ansætter en ikke funktionær findes der ikke nogen specifik ansættelsesretslig lovgivning, dog kan ansættelsesvilkårene være reguleret i en overenskomst. Igen her gælder det om af være præcis i kontrakten og skrive, at ansættelsen IKKE ER OMFATTET AF FUNKTIONÆRLOVEN.

Når man ansætter en elev skal virksomheden godkendes som praktiksted, og der skal indgåes en speciel uddannelsesaftale. Aftalen reguleres i Erhvervsuddannelsesloven, hvor § 55, stk. 2 fastslår, at lønnen skal modsvare det som gælder for elever jf. uddannelsesoverenskomsten. DET BETYDER IKKE, AT MAN SKAL UNDERSKRIVE EN OVERENSKOMST FOR AT KUNNE ANSÆTTE ELEVER. Arbejdsgiver skal dog overholde de vilkår som følger af denne og/eller som gælder for det pågældende arbejdsområde.

Når man ansætter en vikar gælder de specielle regler som følger af Vikarloven. Denne lov blev vedtaget sidste år og har til formål at regulere retsstillingen for vikarer, der udsendes fra et vikarbureau eller lignende i Danmark. Denne lov gælder ikke, hvis virksomheden selv ansætter en vikar (fx til udfyldelse af en stilling hvor den ansatte afholder barselsorlov eller er midlertidigt fraværende af andre grunde). Her skal man være særligt opmærksom på at få tydeliggjort, at der er tale om en midlertidig ansættelse (sluttidspunktet skal være tydeligt anført).

Hvis man ansætter en person i løntilskud eller fleksjob gælder det ligeledes, at man IKKE SKAL FØLE SIG FORPLIGTET TIL AT UNDERSKRIVE EN OVERENSKOMST. Der er alene tale om, at et givet lønniveau for området skal være gældende.

 

Ansættelseskontrakt

 

En ansættelseskontrakt skal minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og adresse. Angiv gerne CVR.nr. og cpr.nr. på hhv. arbejdsgiver og medarbejder.
 • Arbejdsstedets adresse – gerne afgrænset med P-nummeret.
 • En jobbeskrivelse eller angivelse af lønmodtagerens titel.
 • Tidspunktet for hvornår ansættelsen starter og eventuelt slutter.
 • Lønmodtagerens rettigheder, f.eks. om der udbetales løn under ferie, barsel o.l.
 • Regler om opsigelsesvarsel.
 • Løn og andre goder med anførelse af udbetalingstidspunktet.
 • Daglige eller ugentlige arbejdstider, herunder aftale om merarbejde.
 • Angivelse af om ansættelsen er omfattet af gældende overenskomst eller IKKE- eller andre aftaler.
 • Væsentlige forhold der betyder noget for ansættelsesforholdet.

Hvad må der ikke stå i en ansættelseskontrakt? 

 • Krav om medlemsskab af en fagforening må ikke stå i en ansættelseskontrakt.

En ansættelseskontrakt kan rumme en konkurrenceklausul

Medarbejdere må ikke misbruge erhvervshemmeligheder, og en del ansættelseskontrakter indeholder derfor en konkurrenceklausul. En konkurrenceklausul er en aftale med arbejdsgiver og medarbejder, hvor man for en periode efter ansættelsens ophør hindres i at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed, der konkurrerer med den tidligere arbejdsgiver. Skal en konkurrenceklausul være juridisk bindende, skal der være aftalt en eller anden form for honorering til medarbejderen. Honoreringen skal stå i et rimeligt forhold til den periode, som klausulen er gældende i efter medarbejderens fratrædelse.

Læs mere om konkurrenceklausuler her.

En ansættelse kan rumme en kundeklausul

Medarbejdere må ikke misbruge erhvervshemmeligheder, og en del ansættelseskontrakter indeholder desuden en kundeklausul. En kundeklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og medarbejder, hvor medarbejderen for en periode efter ansættelsens ophør er afskåret fra at have erhvervsmæssig kontakt til virksomhedens kunder eller andre forretningsmæssige forbindelser.

Vær opmærksom på, at Markedsføringsloven ikke forhindrer en medarbejder i at søge ansættelse hos en konkurrent eller starte beslægtet virksomhed. Markedsføringsloven regulerer alene det forhold, at medarbejderen ikke må misbruge sine konkrete kundeoplysninger eller forretningshemmeligheder.

En kundeklausul anses normalt for at være mindre indgribende end en konkurrenceklausul, da de ikke generelt forbyder konkurrence, men alene kontrakten til nærmere angivne grupper eller virksomheder. Det ændrer ikke ved, at skal en kundeklausul være juridisk bindende, skal der være aftalt en eller anden form for honorering (kompensation) til medarbejderen.

I alle ansættelseskontrakter, er det vigtigt, at der direkte er anført vilkår om tavshedspligt – gerne med henvisning til Markedsføringslovens bestemmelser.

Læs mere om kundeklausuler her.

Om GDPR (databeskyttelse)

Det skal anføres i ansættelseskontrakten, hvilke oplysninger du som arbejdsgiver opbevarer om dine medarbejdere i forbindelse med – og efter – ansættelsen. Her tænkes på helt banale oplysninger som Navn, adresse, telefonnr. mv, men også mere følsomme oplysninger som cpr nr., bankoplysninger, pensionsforhold mv.

GDPR-reglerne gælder for såvel nye som ”gamle” ansættelsesforhold. Du skal derfor sørge for også at få udfærdiget tillæg til allerede ansattes kontrakter, hvis oplysning om GDPR-registreringerne ikke allerede fremgår af kontrakterne – eller et tillæg til dem.

Det er vigtigt at du som arbejdsgiver har helt styr på GDPR-reglerne i forbindelse med håndteringen af medarbejderdata, da det kan være en bekostelig affære at blive taget i at overtræde reglerne.

 

 

FERIELOVEN OG ANSÆTTELSESKONTRAKTEN

Vi kan som led i vores hjælp med ansættelseskontrakter se på om ferielovens bestemmelser er overholdt, om ansættelseskontrakten lever op til de aktuelt gældende regler samt hjælpe med tilretning af kontrakter mv.

Specielt om aftaler og overenskomster

Hvis du som arbejdsgiver ikke kan overskue konsekvenserne af at indgå eller tiltræde en overenskomst, SÅ LAD VÆRE!

Vi har oplevet flere eksempler på, at Jobcentrets medarbejdere føler sig kaldet til at få overbevist en arbejdsgiver om, at en bestemt overenskomst skal følges ved ansættelse af medarbejdere, der ansættes med løntilskud eller i fleksjob. Du skal være opmærksom på, at det kan få efterfølgende konsekvenser for de vilkår, som øvrige medarbejdere skal være omfattet af.

Nå du en gang har underskrevet en overenskomst, kommer du aldrig ud af den igen!

Der kan derimod være god fornuft i af udfærdige en ansættelseskontrakt, hvor en række elementer som øvrige goder er anført: Ferie-/fridage, søgne- og helligdagsbetaling, pensionsforhold etc. Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt at anføre at visse dele af kontrakten følger en given overenskomsts retningslinjer. HUSK dog andetsteds i kontrakten at anføre, at der IKKE foreligger en af virksomheden tiltrådt overenskomst.

Husk også, at så lang tid det er dig, som beslutter, hvad du vil tilbyde en medarbejder, er det dig som arbejdsgiver, der bestemmer, hvad der skal gives i.h.t. gældende lovgivning. Ikke andre, som i en sen nattetime har trukket en ny ekstra omkostning ned over hovedet på din virksomhed…

Skal vi hjælpe med ansættelseskontrakten?

Ansættelseskontrakten er et juridisk dokument. Når du har sat din underskrift på kontrakten, er du bundet af indholdet. Det er derfor vigtigt, at du er helt klar over, hvad der står i den ansættelseskontrakt som du indgår med en kommende medarbejder.

Udarbejdelse af ansættelseskontrakt koster fra 2750 kr. Der tages forbehold for prisændringer.

Brug for hjælp til udarbejdelsen af en ansættelseskontrakt? Ring på tlf. 8727 0100 eller skriv til os på jura@viborgloen.dk.

 

2 kommentarer til “Ansættelseskontrakt – Det skal den indeholde”

Skriv en kommentar

Dette websted er beskyttet af ReCaptcha og Google's Privatlivspolitik og Vilkår for anvendelse.